Skip to content Skip to footer

REGULAMIN WYŚCIGU KOLARSKIEGO MISTRZOSTW POLSKI ZE STARTU WSPÓLNEGO KATEGORII MASTERS I CYKLOSPORT 2022

ORAZ

WYŚCIGU KOLARSKIEGO DLA ZAWODNIKÓW BEZ LICENCJI (AMATORÓW) O PUCHAR WÓJTA GMINY PSARY

1. Podstawowe informacje

1.1. Cele wydarzenia

 • Wyłonienie Mistrzów Polski ze startu wspólnego kategorii Masters i Cyklosport – 2022
 • Popularyzacja kolarstwa jako dyscypliny sportu i czynnej formy wypoczynku
 • Wyłonienie zwycięzców wyścigu w poszczególnych kategoriach
 • Zachęcenie młodzieży do czynnego uprawiania sportu
 • Promocja gminy Psary

1.2. Organizator

 • Stowarzyszenie Promocji Kolarstwa PRO ROWER
  Al. Piłsudskiego 34/643, 41-303 Dąbrowa Górnicza
  NIP: 6292474149, KRS: 0000604648
  Zarejestrowano w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 • Współpraca: Urząd Gminy Psary
 • Strona internetowa cyklu: www.bikeateliermaraton.pl
 • E-mail: road@bikeateliermaraton.pl

1.3. Termin i miejsce

Wyścig zostanie rozegrany w dniach 25-26 czerwca 2022 w Gminie Psary.

 • Charakterystyka trasy: teren pofałdowany, nawierzchnia asfaltowa, biegnąca w przeważającej części wzdłuż zabudowań i częściowo terenów leśnych.
 • Długość pojedynczego okrążenia – 31,3 km
 • Biuro wyścigu: Stadion LKS Iskra, Psary, ul. Malinowicka 2A

2. Rejestracja uczestników

2.1. Zasady ogólne

Rejestracja uczestnika wyścigu może być dokonana drogą internetową lub osobiście w Biurze Zawodów. Warunkiem poprawnego zgłoszenia uczestnika jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w którym zawarte zostaną wszystkie niezbędne dane uczestnika oraz dokonanie opłaty startowej zgodnie z cennikiem.

Rejestracja będzie uznana za prawidłową tylko pod warunkiem akceptacji przez uczestnika niniejszego Regulaminu, na zasadach opisanych w punkcie 4.4.

Zawodnik dokonując zgłoszenia deklaruje, że podane dane są prawdziwe, i że znane mu są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

2.2. Zgłoszenie przez internet

a) Rejestracja zawodników drogą internetową możliwa jest przez stronę zapisy.mktime.pl.

b) Warunkiem koniecznym do prawidłowego przyjęcia zgłoszenia zawodnika jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

c) Zgłoszenia internetowe zawodników możliwe są do 22 czerwca 2022 (środa) – do godz. 23.59. Po tym terminie możliwe będzie jedynie zgłoszenie w Biurze Zawodów.

d) Uczestnicy dokonujący rejestracji drogą internetową zobowiązani są dokonać opłaty startowej zgodnie z cennikiem i zasadami opisanymi w Regulaminie.

2.3. Zgłoszenie w Biurze Zawodów

a) W dniu rozgrywania wyścigu, na terenie miasteczka wyścigu dostępne będzie Biuro Zawodów, które umożliwi rejestrację uczestników wydarzenia.

b) Warunkiem koniecznym do prawidłowego zgłoszenia zawodnika jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na miejscu.

c) Zgłoszenia będą możliwe w godzinach otwarcia Biura Zawodów:

 • 25 czerwca 2022 (sobota) – od godz. 9.00 do 12.00
 • 26 czerwca 2022 (niedziela) – od godz. 8.00 do 10.00

d) Uczestnicy dokonujący rejestracji w Biurze Zawodów zobowiązani są dokonać opłaty startowej zgodnie z cennikiem i zasadami opisanymi w Regulaminie. Opłata możliwa jest w kasie działającej przy Biurze Zawodów (gotówka).

3. Opłaty

Wysokość opłat startowych uzależniona jest od terminu i sposobu wpłaty.

3.1. Zasady ogólne

a) Wysokość opłaty startowej uzależniona jest od terminu i sposobu wpłaty.

b) Płatności za pojedynczy start można dokonywać na dwa sposoby:

 • gotówką (w kasie Biura Zawodów);
 • przelewem elektronicznym.

c) Wpłaty w kasie Biura Zawodów są przyjmowane wyłącznie gotówką.

d) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych. Jedynym kryterium przyjmowania wpłat jest data ich księgowania na koncie Organizatora. W przypadku tzw. szybkich płatności data wygenerowania potwierdzenia dla wpłacającego przez operatora systemu.

e) Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły wyścigu.

f) Nie ma możliwości przeniesienia opłaty startowej na inną osobę.

g) Płatności tytułem uczestnictwa w wydarzeniu nie podlegają zwrotowi.

3.2. Cennik

Cena
Kategoria: M80
Kategorie: M70a i M70b
Pozostałe kategorie wiekowe
Opłata dokonana do 31/05/2022
bezpłatnie
50 zł
100 zł
Opłata dokonana do 12/06/2022
bezpłatnie
60 zł
120 zł
Opłata dokonana do 22/06/2022
bezpłatnie
75 zł
150 zł
Opłata w kasie Biura Zawodów (gotówka)
bezpłatnie
95 zł
190 zł

3.3. Numer startowy

Numer startowy wydawany jest zawodnikowi wyłącznie na czas wyścigu, następnie powinien zostać zwrócony. Przy odbiorze numeru startowego pobierana będzie kaucja zwrotna w wysokości 50 zł.

3.4. Faktury

a) Faktury wystawiane są na życzenie nabywcy do 15 dni od dokonania wpłaty.

b) W przypadku chęci otrzymania faktury, zarówno w procesie rejestracji elektronicznej jak i w czasie rejestracji dokonywanej w Biurze Zawodów należy podać NIP nabywcy.

c) Chęć otrzymania faktury należy zgłosić drogą elektroniczną na adres: road@bikeateliermaraton.pl przesyłając pełne dane nabywcy oraz potwierdzenie dokonania płatności.

4. Uczestnictwo w wyścigu

4.1. Zasady ogólne

a) Każdy uczestnik wyścigu ma obowiązek stosować się do zasad wytyczonych przez Organizatora, wymienionych w niniejszym Regulaminie oraz podawanych bezpośrednio przed startem wyścigu.

b) Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania poleceń służb Organizatora oraz służb porządkowych w tym policji i straży pożarnej.

c) Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.

d) Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie spowodowane przez siebie szkody

e) Zawodnicy powinni szanować zieleń i nie zanieczyszczać terenu. Zabrania się wyrzucania opakowań po batonach, żelach i napojach. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów. Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie dyskwalifikacją.

f) Każdy uczestnik jest zobowiązany do jazdy na sprawnym rowerze szosowym, zgodnym z przepisami PZKol oraz w kasku. Brak kasku równoznaczny jest z dyskwalifikacją zawodnika.

g) Zabrania się startowania na rowerze ze wspomaganiem elektrycznym.

h) W czasie wyścigu każdy zawodnik powinien obowiązkowo posiadać numer startowy.

i) Podczas wyścigu obowiązuje elektroniczny system identyfikacji i pomiaru czasu przejazdu zawodników.

j) Zawodnicy podczas wyścigu nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niesportowy.

4.2. Wyścig – Mistrzostwa Polski ze startu wspólnego

W wyścigach o tytuł Mistrza Polski ze startu wspólnego prawo udziału mają tylko zawodnicy z aktualną licencją PZKol Masters i Cyclopsport.

Wyścig zostanie rozegrany według następujących kategorii wiekowych:

KOBIETY
CK2019 – 29 lat2003 – 1993
K3030 – 39 lat1992 – 1983
K4040 – 49 lat1982 – 1973
K5050 lat i więcej1972 i starsze
MĘŻCZYŹNI
CM2019 – 29 lat2003 – 1993
M3030 – 39 lat1992 – 1983
M40a40 – 44 lata1982 – 1978
M40b45 – 49 lat1977 – 1967
M50a50 – 54 lata1972 – 1968
M50b55 – 59 lat1967 – 1963
M60a60 – 64 lata1962 – 1958
M60b65 – 69 lat1957 – 1953
M70a70 – 74 lata1952 – 1948
M70b75 – 79 lat1947 – 1943
M8080 lat i więcej1942 i starsi

4.3. Wyścig dla zawodników bez licencji (amatorów)

W wyścigu mogą wziąć udział wyłącznie osoby niezrzeszone w klubach kolarskich, które nie posiadają licencji kolarskiej.

Wyścig zostanie rozegrany według następujących kategorii wiekowych:

KOBIETY
KA118 – 39 lat2004 – 1983
KA240 lat i więcej1982 i starsze
MĘŻCZYŹNI
MA118 – 39 lat2004 – 1983
MA240 – 54 lata1982 – 1968
MA355 lat i więcej1967 i starsi

4.4. Obowiązkowe oświadczenia i zgody zawodników

a) Start zawodnika możliwy jest jedynie po zaakceptowaniu przez niego niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zasady przetwarzania danych określa Polityka prywatności stanowiąca załącznik do Regulaminu). Jednocześnie zawodnik potwierdza zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia PZU NNW Sport (dostępne jako załącznik do Regulaminu).

b) Akceptacja Regulaminu i zasad przetwarzania danych osobowych – dla rejestrujących się internetowo – następuje przez oznaczenie stosownych pól w elektronicznym formularzu rejestracyjnym. Akceptacja Regulaminu i zasad przetwarzania danych osobowych – dla rejestrujących się w Biurze zawodów – następuje przez podpis na formularzu zgody.

c) Zgłaszając uczestnictwo w wyścigu zawodnik oświadcza, że jest zdrowy i nie posiada przeciwwskazań medycznych do uprawiania długotrwałego i intensywnego wysiłku sportowego. Jednocześnie zawodnik ocenił stopień swoich możliwości fizycznych oraz charakter wydarzenia, a tym samym stopień ryzyka jaki wiąże się z udziałem w wyścigu. Zawodnik oświadcza również, że nie posiada objawów COVID-19, nie jest aktualnie chory oraz nie przebywa na obowiązkowej kwarantannie lub w izolacji.

d) Start zawodnika niepełnoletniego możliwy jest po wcześniejszym złożeniu pisemnego oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego w Biurze Zawodów (jedno oświadczenie obowiązuje na wszystkich wyścigach, bez tego dokumentu zawodnik nie otrzyma numeru startowego), a także akceptacji przez niego Regulaminu i zasad przetwarzania danych osobowych. W/w oświadczenie stanowi załącznik do Regulaminu.

e) Zawodnikom zaleca się posiadanie indywidualnego ubezpieczenia OC i NNW.

5. Program wyścigu oraz dystanse

25/06/2022

 • Uroczyste otwarcie imprezy: godz. 12.30
 • Dekoracje: godz. 18.30
Start wyścigu (część 1)
Godzina startu
Kategorie
Dystans
godz. 13.00
M50a
3 x 31,3 km = 93,9 km
godz. 13.10
M50b
3 x 31,3 km = 93,9 km
godz. 13.20
M60a
2 x 31,3 km = 62,6 km

Start wyścigu (część 2)

Godzina startu
Kategorie
Dystans
godz. 16.00
M60b
2 x 31,3 km = 62,6 km
godz. 16.10
M70a
2 x 31,3 km = 62,6 km
godz. 16.15
M70b, M80
2 x 31,3 km = 62,6 km

26/06/2022

 • Otwarcie imprezy: godz. 10.30
 • Dekoracje: godz. 17.30

Start wyścigu (część 1)

Godzina startu
Kategorie
Dystans
godz. 10.30

CM20

4 x 31,3 km = 125,2 km
godz. 10.40
M30
4 x 31,3 km = 125,2 km
godz. 10.50
M40a
3 x 31,3 km = 93,9 km
godz. 10.55
MA1 (wyścig amatorów)
2 x 31,3 km = 62,6 km

Start wyścigu (część 2)

Godzina startu
Kategorie
Dystans
godz. 14.30
M40b
3 x 31,3 km = 93,9 km
godz. 14.40
MA2, MA3, KA1, KA2 (wyścig amatorów)
2 x 31,3 km = 62,6 km
godz. 14.45
CK20, K30
2 x 31,3 km = 62,6 km
godz. 14.50
K40, K50
2 x 31,3 km = 62,6 km

6. Kontrola antydopingowa

Podczas wyścigu obowiązują przepisy antydopingowe UCI i PZKol.

7. Wyniki oraz nagrody

Wyniki w poszczególnych kategoriach wyścigów będą wywieszone na tablicy ogłoszeń bezpośrednio po zakończeniu rywalizacji (lub jej części). Wszelkie uwagi i zastrzeżenia można kierować do głównego sędziego zawodów.

Dla zawodników we wszystkich kategoriach wyścigu o Mistrzostwo Polski ze startu wspólnego przewidziane są:

 • 1. miejsce – koszulka MP + trofeum sportowe
 • 2. miejsce – trofeum sportowe
 • 3. miejsce – trofeum sportowe
 • Miejsca od 4 do 6 – trofea sportowe.

Dla uczestników wyścigu amatorskiego (zawodnicy bez licencji)

 • Miejsca od 1 do 3 – trofea sportowe i nagrody
 • Miejsca od 4 do 5 – trofea sportowe

8. Postanowienia końcowe

 • Komisję sędziowską wyznacza Polski Związek Kolarski oraz Śląski Związek Kolarski.
 • Wyścig zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami PZKol.
 • Wyścig odbędzie się przy ruchu drogowym ograniczonym.
 • Trasa zostanie zabezpieczona przez Policję, Ochotniczą Straż Pożarną oraz Służby Porządkowe.
 • Organizator zapewnia karetkę pogotowia z obsługą medyczną
 • Zawodnicy niestosujący się do regulaminu i obowiązujących przepisów PZKol będą karani (włącznie z wykluczeniem z wyścigu).
 • Regulamin wyścigu zatwierdza Polski Związek Kolarski.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia wyścigu lub jego odwołania w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych czy też innych zdarzeń uznawanych za działanie „siły wyższej”.

Załączniki do Regulaminu:

1. Polityka prywatności
2. Formularz zgody
3. PZU / Ogólne warunki ubezpieczenia PZU NNW
4. PZU / Ubezpieczenie PZU Sport
5. PZU / Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym